Logo Hof van Zundert

Calamiteitenprotocol

Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten. Het toezicht in de Wmo en jeugdwet heeft met name betrekking op:

 • toezicht op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan voorzieningen, waaronder de deskundigheid van beroepskrachten; het betreft hier dus het toezicht op de Aanbieders en pgb dienstverleners
   
 • toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten door of tegen Cliënten en of medewerkers. Een calamiteit is: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die tot een ernstig schadelijk gevolg of tot de dood heeft geleid.” De toezichthouder moet ervoor zorgdragen dat er onderzoek plaatsvindt naar de calamiteit. Doel hiervan is te leren hoe in de toekomst dergelijke calamiteiten voorkomen kunnen worden.
   

Conform vastgelegd in de Jeugdwet en artikel 3.4 van de Wmo 2015 en zoals vastgelegd in deze Overeenkomst dient een Aanbieder aan de met Kwaliteitstoezicht belaste ambtenaar onverwijld melding te doen van: 

 • iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden,  
 • geweld bij de verstrekking van een voorziening

Daarnaast dient een Aanbieder of pgb-dienstverlener ook de Gemeente te informeren. Op het moment dat zich een calamiteit of geweldsincident voordoet, worden de volgende werkzaamheden door de Gemeente gecoördineerd: 

 • Het in werking zetten van het communicatie- en calamiteitenprotocol Wmo/Jeugd
   
 • Het opdracht geven/dan wel zelf uitvoeren van nader onderzoek en opstellen van een rapportage van bevindingen en aanbevelingen.  Bij jeugdhulp is het wettelijk geregeld dat de Inspectie nader onderzoek uitvoert

 

Onderzoek bij calamiteiten en geweldsincidenten Wmo en Jeugd
Als een calamiteit of geweldsincident zich heeft voorgedaan, wordt er nader onderzoek ingesteld naar de achtergronden hiervan. Dit gebeurt door – of onder verantwoordelijkheid van- de toezichthouder. De toezichthouder zal in de regel van zijn bevindingen een verslag of rapport opmaken, waar in de feitelijke situatie wordt beschreven en hij zijn oordeel geeft over de situatie, inclusief eventuele aanbevelingen. Het is vervolgens aan het college (voor de Wmo) en de Inspectie (Jeugd) om passende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een (waarschuwings-)brief of gesprek met de Aanbieder, of zelfs een lastonder dwangsom. Het is ook denkbaar om tevens maatregelen te treffen in het kader van het contractbeheer, bijv. opzegging van de overeenkomst.

 

Toezichthouder Jeugd
De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij het toezicht op basis van de Jeugdwet treden de inspecties gezamenlijk op. Toezicht binnen de Jeugdwet betekent dat de inspectie(s) informatie verzamelen over de kwaliteit van de jeugdhulp, zich een oordeel vormen en zo nodig ingrijpen. Ook kijken de inspecties of het beleid voor de jeugdhulp in de praktijk goed werkt.


Toezichthouder Wmo
In de Overeenkomst voor de Wmo staat vermeld dat calamiteiten en geweldsincidenten onverwijld gemeld moeten worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Het betreft alle geweldincidenten jegens een cliënt of personeel, ook door derden veroorzaakt. Voor de Peelregio is dit toezicht belegd bij de GGD Zuidoost-Brabant. De GGD Zuidoost-Brabant heeft een meldingsprotocol opgesteld: “Protocol meldingen calamiteiten en geweld”. Zie daarvoor de website: www.ggdbzo.nl (homepage/partners/zorgaanbieders).

Calamiteiten en geweldincidenten kunt u 24x7/365 melden via het formulier op de genoemde website van GGD Zuidoost-Brabant.  Heeft een Aanbieder vragen over wel of niet melden, of advies nodig? Bel tijdens kantooruren tel. 088-0031115 of stuur een e-mail naar calamiteitenmelden@ggdbzo.nl.
 
De GGD start na overleg met Gemeente een onderzoek zodra een calamiteit of een geweldsincident is gemeld.
Om voor de Aanbieder duidelijk te maken dat hij aan zijn meldingsplicht heeft voldaan, stuurt de toezichthouder calamiteiten en geweld een opdrachtbevestiging. De toezichthouder heeft de verantwoordelijkheid om alle Gemeenten die betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming wanneer dit noodzakelijk is.

 

Doelstelling
Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken voorbetrokkenen en omgeving. Het calamiteitenplan voorziet in de te nemen stappen in geval van nood.


Belangrijke Telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Bij minder spoed: 0900 8844
Zorgaanbieder: Saskia van Zundert 0623617416
Wijkagenten: 09008844
 

Stappenplan
1. Bij aanvang dienst zorgen dat je telefonisch bereikbaar bent.
2.  Cliënt / omgeving volgens de geleerde BHV methoden in veiligheid brengen.
3.  Bel 112. Meldt je locatie (straatnaam, nummer en plaats)
4.  EHBO toepassen
5.  Beschrijf de omstandigheden waarvoor hulp noodzakelijk geacht wordt
6.  Waarnemers melden voorval bij Saskia van Zundert 0623617416
7.  Na het afhandelen van de noodsituatie melding maken bij GGD Zuidoost-Brabant (zie calamiteiten protocol)
8.  Rapportage van het voorval maken.
9.  Calamiteit bij betreffende gemeente melden.
10.  Evaluatie calamiteit met betrokkenen.
11.  Verbeterpunten meenemen in calamiteiten plan (jaarlijks)

Hof van Zundert
Slogan Hof van Zundert